မြန်မာ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်များ

ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘတ်ဂျက် အချက်အလက်များ

ဤစာမျက်နှာတွင် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်၍ လိုအပ်သည့် ပြည်ထောင်စု၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေထားသည့် အချက်အလက်များကို csv format ဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါသည်။

Photo by Stefano Ravalli via Flickr.
Download all Download selected

ယခုဇယားများ၊ ရုပ်ပုံများပါ အချက်အလက်များမှ ပြည်ထောင်စု/ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ခန့်မှန်းလျာထားအသုံးစရိတ်နှင့် ရငွေများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက် အသေးစိတ်ကို State and Region Public Finances in Myanmar. အစီရင်ခံစာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို မှန်ကန်မှုရှိစေရန် အထပ်ထပ် စစ်ဆေးထားသော်လည်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သော ဘတ်ဂျက်ဥပဒေများနှင့် တိုင်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ မှားယွင်းမှုများရှိပါက ထံ the Dash-Master. အသိပေးနိုင်ပါသည်။

Download all Download selected

ယခုဇယားများ၊ ရုပ်ပုံများပါ အချက်အလက်များမှ ပြည်ထောင်စု/ ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ ရယူထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ခန့်မှန်းလျာထားအသုံးစရိတ်နှင့် ရငွေများသာ ဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များကို မှန်ကန်မှုရှိစေရန် အထပ်ထပ် စစ်ဆေးထားသော်လည်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်သော ဘတ်ဂျက်ဥပဒေများနှင့် တိုင်ဆိုင်စစ်ဆေးရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ မှားယွင်းမှုများရှိပါက ထံ the Dash-Master. အသိပေးနိုင်ပါသည်။<


ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုနည်း

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ပြီး၊ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခွဲဝေချထားပေးမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရိုးရှင်းသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။