ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ

အသုံးပြုနည်း

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာ အကြောင်းနှင့် အသုံးပြုနည်း

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အင်တာနက်စာမျက်နှာသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ပြီး၊ ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ခွဲဝေချထားပေးမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုများ ပေါ်ထွက်လာစေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရိုးရှင်းသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက်၊ အပိုင်းများ ခွဲခြားထားပြီး ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ဖန်တီးထားကာ အောက်ပါအပိုင်းများ ပါဝင်သည်။

ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်အကျဉ်းချုပ် - ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုစီမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အဓိက အသုံးစရိတ်နှင့် ရငွေများကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် အပိုင်းဖြစ်သည်။

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက်ရှာဖွေခြင်း - ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုနှင့် တစ်ခုအကြား ဘတ်ဂျက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်၊ ဌာနတစ်ခုချင်းအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက် အကျဉ်းချုပ် - ပြည်ထောင်စုအစိုးရဘတ်ဂျက်အတွင်းရှိ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက် နှစ်အလိုက် ပြောင်းလဲမှုများကို လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်သသည့်အပိုင်းဖြစ်သည်။

ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များ ရှာဖွေခြင်း - ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များကို နှစ်အလိုက်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအရာအလိုက်ဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ၊ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည့် အပိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ စာမျက်နှာကို ပိုမိုလွယ်ကူထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွက် ပြုပြင်နေပြီး၊ ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များ ပိုမိုစုံလင်အောင် ဖြည့်သွင်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းများနှင့် မှတ်ချက်များကို Dash-Masterထံပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ဘတ်ဂျက်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်၍

အချက်အလက်များသည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အသီးသီးမှ အတည်ပြုပြီးသော ဥပဒေများပါဝင်သည့် အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်များမှတစ်ဆင့် ရယူထားသည့် အချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ မှန်ကန်စေရေးအတွက် စိစစ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် နောက်ဆုံးအပြောင်းအလဲများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ သိနိုင်ရန်အတွက် နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားသည့် ဘတ်ဂျက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ် စိစစ်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။